تلویزیون سپیده آزادی تلویزیونی است مستقل که خود را در خدمت تحقق اهداف ذیل می داند .

 

1ـ استقرار ولایت یا حاکمیت جمهور مردم

 

2ـ تبیین اصول راهنمای مردم سالاری، یعنی استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی. پایان دادن به تقدم این اصل بر آن اصل، به یمن تبیین این اصول

 

3ـ دفاع بدون تبعیض از حقوق انسان و دفاع از حقوق ملت ایران

 

4- دفاع از حقوق طبیعت و محیط زیست

 

5- مبارزه با ضد فرهنگ قدرت و برانگیختن ایرانیان به بسط فرهنگ استقلال و آزادی

 

6ـ تبلیغ اصول راهنمای اخلاق و غنی و هشیار کردن وجدان اخلاقی انسان و جامعه تا که مانع از غفلت انسان از استقلال و آزادی و حقوق خویش بگردد. بنا بر این،

 

  7-جستن خاصه های ایرانیت: دفاع از حق ایرانیان در هویت سازی از راه رشد و در استقلال و آزادی

 

 

8ـ تبیین جامعه باز و تحول پذیر و پیشنهاد روشها به جامعه برای شرکت در تغییر نظام اجتماعی بر میزان عدالت اجتماعی

 

9-ـ دفاع از حق صلح از راه سلطه زدائی یا کوشش برای قرار گرفتن روابط کشورها بر اساس حقوق ملی و حقوق انسان

و این اهداف را با روش برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات  و مبارزه با سانسور به پیش می برد.