آدرس ماهواره ای تلویزیون سپیده استقلال و آزادی برای اروپا و ایران

 

Satellite:

Hotbird 8 @13°East

Frequency:

10723 H

SR/FEC:

29900

Transponder:

14


آدرس ماهواره ای تلویزیون سپیده استقلال و آزادی برای آمریکا و کانادا

 

Satellite:

Telestar5 @97°West (or Galaxy 19)

Frequency:

12122 H

SR/FEC:

20000

Transponder:

8