Navigationمصاحبه با آقای دکتر صدارت - اعلامیه جهانی لائیسیته

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر25/7/92 – آزادی و تعاریفش

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر14/7/92- الغای ترس به جامعه و روش های مقابله با آن

<

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

گفتگوی آقای عبداللهی با آقای علی شفیعی14/7/92 - خشونت و زبان ابهام

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر5/7/92 - - مدار باز امید و مدار بسته امید کاذب

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی آقای عبداللهی با خانم ژاله5/7/92 - پاسخ به سوالهای بینندگان در زمینه خانواده و حقوق انسان

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی آقای عبد اللهی با آقای بنی صدر28/6/92 - مصالحه با آمریکا؟؟؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی آقای جهانگیر گلزار با آقای بنی صدر- فعالیت های پس از انقلاب 92-05-31

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

92-05-24: گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر- نقش اخلاق در جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

<

92-05-24: گفتگوی آقای عبداللهی با دکتر مصطفوی - خروج از بحران اتمی سنتزی بین سه تعامل؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

1 1 1 1 1