Navigationگفتگوی آقای عبداللهی با آقای جهانگیر گلزار92-10-19 بحران اعتیاد و نقش مافیای نظام ولایت فقیه

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/schafi-93-10-04

گفتگوی آقای عبداللهی با آقای جهانگیر گلزار92-10-19 بحران اعتیاد و نقش مافیای نظام ولایت فقیه

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر92-10-12 جوان ایرانی چه تغییراتی بایستی در خود بدهد

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا92-10-12 ارزیابی لایحه بودجه دولت روحانی برای سال 1393

<

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر92-10-05 فکرهای قدرت مدار که استبداد می سازد و به جامعه القاء می کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

مصاحبه آقای عبدالهی با آقای جهانگیر گلزار5-10-92 نقش مافیای مواد مخدر در ایران و جهان

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر28-9-92 امامت و حق رهبری در هر فرد

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی مرتضی عبداللهی با دکتر علی صدارت (قسمت سوم92-09-28 اعلامیه جهانی لائیسیته ، چالش ها

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر – 21/9/92 : اعتقاد به ولایت فقیه یعنی انکار وجود خدا شدن

<

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

مصاحبه آقای عبدالهی با آقای بنی صدر: 14/9/92 – توافق هسته ای جام زهر مهلکتر

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05

مصاحبه آقای عبدالهی با خانم ژاله وفا : 92-09-14 زن از دید قدرت و آزادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ansari-91-12-17  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-92-07-05